20 20 20

Alguns operadors d'agregació


Operadors d'agregació:

Els operadors d'agregació són funcions matemàtiques que es fan servir per fusionar informació. Això és, combinar N dades (per exemple, nombres) en una de sola.
La mitjana aritmètica i la mitjana ponderada són els dos operadors d'agregació més coneguts. La mediana i la moda també es poden veure com operadors d'aquest tipus.
La diferència més important entre la mitjana aritmètica i la mitjana ponderada és que la ponderada ens permet donar importància a les diverses dades. Per exemple, per calcular la nota d'un exàmen donem pes diferent als diversos problemes segons la seva rellevància o dificultat. La mitjana aritmètica no permet aquesta ponderació i considera tots els problemes igualment rellevants.
Existeixen molts altres operadors d'agregació que es basen en diverses suposicions sobre les dades (tipus de dades) i sobre el tipus d'informació extra que podem expressar. Per exemple, n'hi ha, com les integrals difuses, que ens permeten dir quina és la importància d'un conjunt de dades (d'un conjunt de fonts d'informació).

Definicions d'operadors d'agregació:

(enllaços directes als operadors: AM, WM, OWA, WOWA)