20 20 20 20
Home     Organization    Submission    Dates    Venue    Program    Registration    Support   


The 8th International Conference on
Modeling Decisions for Artificial Intelligence

Changsha, Hunan, China, July 28 - 30, 2011
http://www.mdai.cat/mdai2011
Submission deadline EXTENDED:
March 4th, 2011

General chair:

  • Jianping Yin and Jun Long

Program co-chairs:

  • Vicenc Torra (IIIA-CSIC, Catalonia, Spain)
  • Yasuo Narukawa (Toho Gakuen, Japan)

Advisory Board:

  • Bernadette Bouchon-Meunier, Didier Dubois, Lluis Godo, Kaoru Hirota, Janusz Kacprzyk, Sadaaki Miyamoto, Michio Sugeno, Ronald R. Yager

Program Committee:
  • Gleb Beliakov, Ulrich Bodenhofer, Tomasa Calvo, Marc Daumas, Josep Domingo-Ferrer, Jozo Dujmovic, Michel Grabisch, Enrique Herrera-Viedma, Masahiro Inuiguchi, Hiroaki Kikuchi, Ivan Kojadinovic, Xinwang Liu, Xinjun Mao, Jean-Luc. Marichal, Rosa Meo, Radko Mesiar, Tetsuya Murai, Toshiaki Murofushi, Guillermo Navarro-Arribas, Michael Ng, Gabriella Pasi, Leszek Rutkowski, Susanne Saminger-Platz, Aida Valls, Zeshui Xu, Yuji Yoshida, Gexiang Zhang, En Zhu

Organization chair:

  • Danlin Yao and Wentao Zhao

Local organizing committee:


Contact information:
  • e-mail: Jianping Yin (JPYin@nudt.edu.cn) and Jun Long (junlong@nudt.edu.cn)
  • e-mail: mdai@mdai.cat (for submission)


 
MDAI 2011

IIIA - Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Vicenç Torra, Last modified: 00 : 31 December 08 2014.